• Giá thông thường 1,650,000 VND
    Giá thông thường Giá bán 1,650,000 VND